безработица

Аналітычная запіска па пытанні міжнародных стандартаў у сферы прадастаўлення дапамогі па беспрацоўі, якія ўжываюцца да Беларусі як краіны-удзельніцы Міжнароднага пакта аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах

Гэты дакумент уяўляе сабой кароткі аналіз міжнародных абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь у галіне прадастаўлення дапамог па беспрацоўі, што з'яўляецца часткай права на сацыяльнае забеспячэнне, гарантаванага арт. 9 Міжнароднага пакта аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах.
 
bel

Аналитическая записка по вопросу международных стандартов в сфере предоставления пособия по безработице, применяемых к Беларуси как государству-участнику Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах

Данный материал представляет собой краткий анализ международных обязательств Беларуси в области предоставления пособий по безработице, являющейся частью права на социальное обеспечение, гарантированного положением статьи 9 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

рус

Даследаванне рэалізацыі некаторых эканамічных і сацыяльных правоў у Беларусі

Гэты дакумент закліканы акрэсліць канцэптуальныя рамкі даследавання, прысвечанага ажыццяўленню некаторых эканамічных і сацыяльных правоў у Беларусі. Ён апісвае існуючы кантэкст і тлумачыць выбар тэм. Дакумент апісвае абраны метадалагічны падыход і распавядае пра пастаўленыя мэты і задачы. На дадзеным этапе праца прысвечана толькі некаторым праблемным пытанням, якія можна падзяліць на тры наступныя тэмы: беспрацоўе, сацыяльнае забеспячэнне, прымусовая праца.

bel

Исследование реализации некоторых экономических и социальных прав в Беларуси

Настоящий документ призван очертить концептуальные рамки исследования, посвященного осуществлению некоторых экономических и социальных прав в Беларуси. Он описывает существующий контекст и поясняет выбор тем. Документ описывает избранный методологический подход и излагает поставленные цели и задачи. На данном этапе работа посвящена лишь некоторым проблемным вопросам, которые можно разделить по трем следующим темам: безработица, социальное обеспечение, принудительный труд.  

рус
Подписка на RSS - безработица